จัดสรรทุนรัฐบาล ก.พ. ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)

สถาบันพระบรมราชชนก ประชาสัมพันธ์ ทุนรัฐบาลเพิ่มเติม

ผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมุนษย์

ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

ปรชุมวิชาการครั้งที่ 2/2558

สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2/2558

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 1 ธ.ค.2558 โดยงบพัฒนาตนเอง

ประชุมวิชาการ 2015

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จัดประชุมวิชาการ ระหว่างวันที่ 5-6 พ.ย.58

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๙ ต.ค. ๕๘

โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

เชิญชวนลดน้ำตาล

สสจ.ตรังขอเชิญชวนให้ลดการบริโภคน้ำตาลและเพิ่มผลไม้ตามฤดูกาลในการจัดอาหารว่างของการประชุม

จึงแจ้งเพื่อขอความร่วมมือและถือปฏิบัต

ประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี 2559

ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2559

ในวันที่ 22-24 มิ.ย.2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหว้ดเชียงใหม่

จึงขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลการวิชาการ

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

ประกาศรับสมัครการศึกษาต่อหลังปริญญาเอก

ด้วย สบช.รับสมัครบุคลากรศึกษาต่อหลังปริญญาเอก โดยกำหนดสมัคร 5 ก.ย. - 10 ต.ค.58

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

ประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๘ คณะทันตแพทย์ มอ.

คณะทันตแพทย์ มอ.จัดประชุมวิชาการ ปี ๒๕๕๘ วันที่ ๘-๙ ต.ค.๕๘ ณ โรงแรมอ่าวนางวิลล่า จ.กระบี่

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๕ ต.ค.๕๘ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ประชาสัมธ์ประชุมทางเภสัช Module System

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดจัดการประชุมทางเภสัชกรรมในระบบชุดวิชา Module System ประจำปี 2559
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๗ ก.ย.๕๘

ประชุมทันตแพทย์โลกFDI2015

ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย จัดประชุมทันตแพทยโลก FDI 2015 Bangkok ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ ก.ย.๕๘

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๕ ก.ย.๕๘ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ประชุมวิชาการชมรมทันตกรรมสำหรับเด็ก ประจำปี ๒๕๕๘

ชมรมทันตกรรมสำหรับเด็กแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๘  ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ พ.ย.๕๘

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๐ พ.ย. ๕๘ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Pages