โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุขโดยสำนักนโยบาลและยุทธศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการวิจัยนโยบาลและระบบสุขภาพ

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

 

ประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ ๗

ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเข้าร่วมประชุมและส่งบทความวิชาการ ระหว่างวันที่ ๕-๖ พ.ย.๕๘ ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กทม.

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

อบรมระยะสั้นหลักสูตรการเตรียมพยาบาลสำหรับการดูแลผู้ป่วยวิกฤต

คณะพยาาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญอบรมการเตรียมพยาบาลสำหรับผู้ป่วยวิกฤต ระหว่างวันที่ ๓๑ ส.ค.-๔ ก.ย.๕๘

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอีดยได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๒๔ ส.ค.๕๘ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

อบรมระยะสั้นหลักสูตรฟื้นฟูการพยาบาลเวชปฏิบัติ

ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมระยะสั้น (หลักสูตรฟื้นฟู) เรื่องการพยาบาลเวชปฏิบัติ ระหว่างวันที่ ๒-๖ พ.ย.๕๘

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๑ ต.ค.๕๘ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

การทำสื่อหนังสั้น

คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำสื่อหนังสั้น ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้  ณ กลุ่มงานบริหารจัดทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย รุ่นที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ จุฬาลงกรณ์มหารวิทยาลัย

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ (โดยใช้งบพัฒนาตนเอง)

ประชุมสัมมนาทศวรรษพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ปี2558

สป. จัดประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ประเด็น "สาธารณสุขสามัคคี ทำความดี เพื่อประเทศไทย : ทศวรรษพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสู่โรงพยาบาลคุณธรรมทั่วแผ่นดิน ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กทม.

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๓  สิงหาคม ๒๕๕๘ (โดยใช้งบพัฒนาตนเอง)

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการพยาบาลเด็ก

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการพยาบาลเด็ก ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ ก.ค.๕๘ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๐ ก.ค.๕๘ 

โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางด้านสาธารณสุข

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางด้านสาธารณสุข 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี

แจ้งเวียน เรื่อง ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ หลักเกณฑ์การรายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา อบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่่างประเทศ และการไปปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ

Pages